Paket Tur Nedir? Paket Tur Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Paket Tur Nedir? Paket Tur Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir. (Günübirlik turlar Paket Tur kapsamında değildir.)

29 Eylül 2015

Paket Tur Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Paket tur sözleşmesinin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

İmzalanan sözleşmede; (Yönetmeliğin 5. maddesinde sıralanan ve bulunması zorunlu unsurların ) bulunup/bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Fiyat Değişiklikleri Yapılabilir mi?

Sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak, liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmaz.

Fiyat artışı olması halinde seyahat acentası, paket turdan önce tüketiciye derhal bildirir.

Fiyat Artışı Nedeniyle Cayma Hakkı Var mıdır?

Tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder.

Tüketici, sözleşmeden döndüğü taktirde;

 • Seyahat acentasının kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da
 • Sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli 10 gün içinde geri alarak Sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

Sözleşmenin Devri Nasıl Yapılır? 

Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 7 gün önce seyahat acentasına niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir.

Bu durumda, paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentasına karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

Seyahat Acentası Sözleşmeyi Nasıl Fesheder?

Seyahat acentası, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder. Seyahat acentasının sözleşmeyi feshetmesi halinde tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ancak,

 • Sözleşmenin feshi, kayıt edilen tüketici sayısının, paket turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması ve bu durumun bir fesih sebebi olduğunun sözleşmede yer alması ya da
 • Seyahat acentası gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde tüketicinin tazmin hakkı doğmaz.

Seyahat Acentasının Sorumlulukları Nelerdir?

 1. Seyahat acentası sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, seyahat acentası sorumlu tutulamaz.
 2. Paket tur sırasında, seyahat acentasının sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda; seyahat acentası, paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
 3. Söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değilse, ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise; seyahat acentası tüketicinin hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğerde ulaşım imkanı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri 10 gün içinde iade eder ve gerekli hallerde tüketicinin zararını tazmin eder.

Sorumsuzluk Kaydı, Tahkim Şartının Geçersizliği Nedir?

 1. Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede tüketicinin bu Yönetmelikte yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya seyahat acentasının bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.
 2. Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini,
 • Hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da
 • İfa edildiği tarihten itibaren
 • 30 gün içerisinde
 • İlgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır.

Tanıtım Broşürü İçeriği Nasıl Olmalı? 

 • Seyahat acentası, paket tur hakkında bilgi isteyen tüketiciye tanıtım amaçlı bir broşür vermek zorundadır.
 • Broşürün içerdiği hususlar, seyahat acentası için bağlayıcıdır.
 • Söz konusu özelliklerde yapılacak değişiklikler ancak broşürde açıkça belirtilmek ve sözleşme akdedilmeden önce tüketiciye bildirilmek şartıyla,
 • Sözleşme akdedildikten sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.
 • Broşürde yer alacak zorunlu bilgiler ve sözleşme akdedilmeden önce yazılı olarak verilecek bilgiler Yönetmeliğin 12. maddesinde sıralanmıştır

Not: 4077 sayılı Kanun'un 6/C maddesinde Paket Tur tanımı ile sözleşmelere ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça düzenleneceği hükümlerine yer verilmiştir.

Bu nedenle ayrıntılı düzenlemeler için Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri önem arzetmektedir.

Kaynak: Tüm Yönleriyle Açıklamalı-Yorumlu-Uygulamalı Tüketicinin Korunması : Özcan Pektaş


Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.