Kampanyalı Satış Nedir?

Kampanyalı Satış Nedir?

Gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

29 Eylül 2015

Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede, "kampanya bitiş tarihi" ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli”ne ilişkin bilgileri de içeren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.

Bakanlık İznine Tabi Kampanyalı Satışlar Nelerdir?

 • Konut ve tatil amaçlı taşınmaz,
 • Motorsiklet,
 • Otomobil,
 • Minibüs.

Yukarıda belirtilen malların dışında kalan mallar ile hizmetlerin, Kampanyalı Satış yöntemi ile satılması durumunda Bakanlıktan veya Müdürlükten izin alınmasına gerek yoktur.

Not:

 1. Yukarıda belirtilen malların Kampanyalı Satış yöntemi ile alınması esnasında satıcının Bakanlıktan (Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü) Kampanyalı Satış İzin Belgesi olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 2. Kampanyalı Satış İzin Belgesi'nin bulunması, Bakanlık garantisi, teminatı altında satıldığı veya Bakanlıkta Teminat Mektubu bulunduğu anlaşılmamalıdır.

Mal/Hizmet Teslimi/İfası Hiç ya da Gereği Gibi Yapılmaması Halinde Sorumlulukları Nelerdir?

 • Satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve bağlı kredi veren müteselsilen sorumludur.
 • Konutun teslimatının hiç, gereği gibi ya da zamanında yapılmaması durumunda,
 1. Satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici,
 2. Bağlı Konut Kredisi veren konut finansmanı kuruluşu, kullandırdığı kredi miktarı kadar Müteselsilen sorumludur.

Kampanyalı Satışlarda Tüketicinin Ödeyeceği Ön Ödeme Tutarı Nedir?

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin %40'ından fazla olamaz.

Kampanyalı Satışlarda Malın/Hizmetin Teslim Süresi Nedir?

 • Malın teslim ya da hizmetin ifa süresi 12 aydır.
 • Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için 30 aydır.

Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumun da, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

Örnek: 1

Tüketici Hilmi bey 24 ay sonra teslim edilmek üzere Müteahhit ile konut almak üzere sözleşme imzalamıştır. Odemelerinin 1/2 'sini peşin geri kalanını 3 yıl içerisinde sözleşmede belirlenen miktar ve vadelerde ödeyecektir.

Konut sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 24 ay sonra teslim edilecektir. Tüketicinin ödemeleri 36 ayda bitecektir.

Örnek: 2

Tüketici Nermin hanım 30 ay sonra teslim edilmek üzere Müteahhit ile konut almak üzere sözleşme imzalamıştır. Ödemelerin %40'ını peşin, geri kalanını 24 ay içerisinde ödeyecektir.

Nermin hanım ödemeye ilişkin tüm edimlerini sözleşmenin imzalanmasından sonra 24 ay içerisinde tamamlayacaktır. Konut 30 ay sonra teslim edilecektir.

Nermin hanım, ödemelerimi 24 ayda bitirdim. 25. ayda konutu teslim et diyemez. 30. ayı beklemek durumundadır.

Örnek: 3

Tüketici Halide hanım 30 ay sonra teslim edilmek üzere Müteahhit ile konut almak üzere sözleşme imzalamıştır. Ödemelerin %30'unu peşin, geri kalanını 30 ay içerisinde ödeyecektir.

Halide hanım ödemeye ilişkin tüm edimlerini sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 ay içerisinde tamamlayacaktır. Konut sözleşmenin imzalanmasından 30 ay sonra teslim edilecektir.

Halide hanım, ödemeye ilişkin tüm edimlerini 30 ayda yerine getirmiştir.Konutun teslimi ödemenin bitimini takiben en geç 1 ay içinde, yani 31. ayda yapılmak zorundadır.

Tüketicinin Cayma Hakkı Süresi Nedir? Satıcının Sorumluluğu Nedir?

 1. Cayma Süresi:Tüketici, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifa tarihine kadar Cayma Hakkını kullanabilir.
 2. Satıcının Sorumluluğu: Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen,mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ve kıymetli evrakı iade etmekle yükümlüdür.

Kampanyalı Satışlara İlişkin İlan ve Reklamlar Nasıl Olmalı?

 • Taksitli kampanyalı satış ilanlarında,
 • Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri İle
 • Kampanya konusu mal veya hizmetin peşin satış fiyatı İle taksitle satış fiyatının
 • Ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur.

Uyarı: Genel Müdürlük veya İl Müdürlükleri tarafından verilen 'Kampanyalı Satış İzin Belgesi' kampanya ilan ve reklamlarında kullanılamaz.

Kampanyayı Düzenleyenin Edimlerini Yerine Getirmemesi Halinde Tüketici Ne Yapmalıdır?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Kampanyalı Satışları düzenleyen 7. maddesinde satılanın geç teslim veya hiç teslim edilmemesi nedeniyle uğranılan zararlara ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığından, anılan yasanın 30. maddesi gereğince bu tür uyuşmazlıkların genel hükümlere göre çözümlenir.

Alacaklı (Tüketici) Borçlar Kanununun 106. maddesindeki seçimlik haklarını kullanabilir. (818 sayılı Borçlar Kanunu Madde 106 - Karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki taraftan biri mütemerrit olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir.

Bu mehil zarfında borç ifa edilmemiş bulunduğu surette alacaklı her zaman onun ifasını talep ve teahhür (gecikme) sebebi ile zarar ve ziyan davası ikame eylemek hakkını haizdir; birde aktin icrasından ve teahhürü sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vaz geçtiğini derhal beyan ederek borcun ifa edilmemesinden mütevellit zarar ve ziyanı talep veya akdi fesh edebilir.)

(13. Hukuk Dairesi, E. 2004/3108, K. 2004/11101, T. 12.7.2004, Kampanyalı Satış - Satıcının Temerrüdü — Zararın Hesaplanması Usulü) 6098 sayılı Türk Boçlar Kanunu'nda da aynı mahiyette düzenleme mevcuttur. (04.02.2011 / 27836 R.G.- 01.07.2012 yürürlük tarihi)

MADDE 125- Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.

Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.

Kaynak: Tüm Yönleriyle Açıklamalı-Yorumlu-Uygulamalı Tüketicinin Korunması : Özcan Pektaş

Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.